13 kw.

PROJEKT I CHANGE W OPINII P. GRZEGORZA STANISŁAWCZYKA, REDAKTORA NACZELNEGO ‚WIEŚCI TUCHOWSKICH’

 

Jak wiadomo tuchowskie liceum ponad 25 lat temu nawiązało kontakty z podobnymi szkołami w Niemczech i we Francji. Przy udziale samorządu Gminy Tuchów współpraca ta zaowocowała coroczną wymianą grup młodzieży z naszej szkoły oraz przedstawicieli miasta i gminy z grupami młodzieży i nauczycieli oraz przedstawicieli samorządów i tamtych krajów. Zmiany ustrojowe i polityczne, jakie zaszły w ostatnim ćwierćwieczu w Polsce i w Europie stworzyły nowe możliwości nawiązania i poszerzania kontaktów oraz współpracy z młodzieżą z wielu innych krajów. Temu celowi służą różnorodne formy kontaktów – a jednym z nich jest projekt Erasmus+, którego realizacją przy akceptacji Dyrekcji LO i pomocy nauczycieli zajęły się p. Lucyna Ryndak i p. Aneta Szupińska . Dwuletnia realizacja tego projektu Erasmus przy udziale naszej młodzieży oraz uczniów ze szkół we Francji (w Trouville-sur-Mer), z Hiszpanii (w Fuengiroli) oraz z Turcji (w Samsun) – pozwalają na bardzo wysoką ocenę pomysłu jak również jego przebiegu – a przede wszystkim na pozytywne skutki, jakie w umysłach i świadomości młodych ludzi pozostawiły bezpośrednie kontakty z młodzieżą i środowiskami, jakie prezentowały grupy z krajów, które mimo, że leżą w Europie są bardzo zróżnicowane pod względem kulturowym, społecznym, religijnym i obyczajowym w porównaniu z naszą Ojczyzną.

Możliwość bezpośrednich kontaktów z młodzieżą z innych krajów oraz ze środowiskami w jakich żyją, uczą się i pracują, pozwoliła uczniom naszego liceum na zapoznanie się nie tylko z geograficznym pięknem tych miejscowości, które odwiedzili, ale przybliżyła wielowiekową historię tych narodów i ich rolę w kształtowaniu dziejów zarówno dawnej jak i współczesnej Europy.

Myślę jednak, że tym co jako najważniejsze można wymienić po dwuletniej realizacji programu Erasmus+ jest to, że w środowisku młodych ludzi z różnych części Europy utrwaliła się myśl, że mimo wielorakiej różnorodności możemy poznać się bliżej i lepiej – żyć w przyjaźni i funkcjonować w pokoju. Niewątpliwie dla uczniów naszej szkoły każdy wyjazd za granicę był wielką przygodą – ale w rzeczywistości był poszerzeniem horyzontów myślowych, poznawczych i owocował pozytywnymi przeżyciami. Trzeba dodać, że tuchowska młodzież w sposób godny reprezentowała swoją szkołę za zewnątrz, co niewątpliwie przyczyniło się do kształtowania dobrej oceny w środowisku, z którego pochodzą a także o naszej ojczyźnie – Polsce. Dla nauczycieli i wychowawców – oprócz dużego trudu i pracy włożonych w realizację programu i każdorazowego wyjazdu za granicę – była to niezwykle ciekawa i bogata możliwość porównania warunków pracy, kształcenia i wychowania na poziomie szkół średnich w różnych krajach Europy.

 

Na przykładzie wydarzeń, które zachodzą aktualnie we współczesnym świecie w sposób niezwykle wyrazisty i często dramatyczny widać, do czego prowadzą takie zjawiska jak brak poszanowania ludzkiej godności i tożsamości, łamanie elementarnym praw człowieka do życia, do wolności, do pracy, do pokojowego współistnienia i samostanowienia o sobie poszczególnych narodów i narodowości. Skutkiem nieposzanowania tych reguł są ustawiczne konflikty i wojny, których tragicznych skutków doświadczyły narody świata w XX wieku – a kontynuacja tych nieszczęść trwa także w XXI wieku.

Myślę, że szansą, aby coś w tej materii zmienić w przyszłości są na razie w małej skali – programy i projekty typu Erasmus+, które pozwalają młodym ludziom z różnych krajów nawiązać bliższe kontakty, wzajemnie poznać siebie, różnice społeczne i kulturowe, po to, aby w przyszłości przy wzajemnym poszanowaniu prawa każdego człowieka i narodu, można była na różnych płaszczyznach (społecznych, politycznych, ekonomicznych, itd.) – budować lepszą a z pewnością pokojową przyszłość Europy i świata. A zatem aby osiągać ten cel należy poszerzać i wdrażać do realizacji tego typu projekty, programy i przedsięwzięcia, w które angażować się będą coraz liczniej i częściej młodzież ze szkół średnich i z wyższych uczelni.

 

Obok wyżej wymienionych celów, którym służą projekty typu Erasmus+, bezpośrednim efektem kontaktów z młodzieżą z innych krajów jest doskonalenie znajomości języków obcych i umiejętność komunikowania się przy ich użyciu. Wymusza to również konieczność zaznajomienia się i umiejętność posługiwania się nowymi i ciągle unowocześnianymi technologiami informacyjnymi (np. komputer, internet, itp.). Jest takie stare przysłowie, że „podróże kształcą”. Istotnie zawsze tak było, a w dzisiejszych czasach przysłowie to ma zwielokrotnioną wymowę. Podróże i kontakty z ludźmi z różnych krajów – często bardzo różniących się od naszego pod wieloma względami pozwalają poznać nie tylko historię tych narodów, ale umożliwiają zapoznania się i przyglądnięcie, jak dzisiaj funkcjonują inne społeczeństwo na różnych płaszczyznach – m.in. w dziedzinie społecznej, politycznej i ekonomicznej.